December 1, 2022

मालिका समाचार

देशकाे ऐना

ljw]os c:jLs[t ul/of]; eGg] k|:tfj /fVb} ;f+;b ;'jfn ;+3Lo ;+;bcGtu{t k|ltlglw;efsf] laxLaf/ a;]sf] a}7sdf s[lif tyf kz'kG5L ljsf;dGqL rqmkf0fL vgfnn] k|:t't u/]sf] hLjgfzs ljiffbL Joj:yfkg ljw]os c:jLs[t ul/of]; eGg] k|:tfj /fVb} ;f+;b k|]d ;'jfn . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;;

भक्तपुर १ मा ३० हजार मतान्तरले प्रेम सुवाल विजयी

विज्ञापन
Tikapur sana shari khanepani tatha sarsafai sansta

काठमाडौं : भक्तपुर १ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल भारी मतान्तरले विजयी भएका छन्। 

केहीबेर अघि सकिएको मतगणनामा सुवालले झण्डै ४२ हजार मत प्राप्त गरेको भक्तपुर १ का मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोपालप्रसाद बास्तोताले जानकारी दिए। 
अबको आधा घण्टाभित्र औपचारिक घोषणा गरिने बास्तोलाको भनाइ छ। 

विज्ञापन
विज्ञापन

उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका नवराज गेलालले १२ हजार मत प्राप्त गरे।