August 13, 2022

मालिका समाचार

देशकाे ऐना

sf7df8f}F,[email protected] ;fpg M /fli6«o;ef a}7s ;ª3Lo ;+;b ejg gofFafg]Zj/df laxLaf/ a;]sf] /fli6«o;ef a}7ssf ;xefuL . tl:a/M rG›snf If]qL÷/f;;

नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित

विज्ञापन
Tikapur sana shari khanepani tatha sarsafai sansta

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ बहुमतले पारित गरेको छ ।

विज्ञापन

आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ बहुमतले पारित गरेको सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा सो विधेयक पठाइएको थियो । उक्त विधेयक विदेश महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएलगत्तै उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई समेत सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक गतिविधि गर्ने पाउनेगरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशबाट बिहे गरेर ल्याउनासाथ नागरिकता दिनेलगायतका विधेयकका कतिपय प्रावधानमा चौतर्फी विरोध छ ।

विज्ञापन