November 27, 2022

मालिका समाचार

देशकाे ऐना

c3f{vfFrL @! sflQsM ;lGwvs{af6 gofF lbNnL hfg] g]kfn¬–ef/t d}qL a; klZrd g]kfn a; Joj;foL k|flnn] ;~rfngdf NofPsf] c3f{vfFrLsf] ;lGwvs{af6 ef/tsf] gofF lbNnL hfg] g]kfn¬–ef/t d}qL a; . a; ;~rfng cfPkl5 /f]huf/L tyf cGo sfdsf nflu ef/t hfg] ofq'x? v';L ePsf 5g . tl:a/M k|]dgf/fo0f cfrfo{÷ /f;;

अब अर्घाखाँचीबाट पनि दिल्ली सरर

विज्ञापन
Tikapur sana shari khanepani tatha sarsafai sansta

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कबाट भारतको नयाँ दिल्लीसम्म सुविधासम्पन्न नेपाल–भारत मैत्री बस सेवा सञ्चालन भएको छ।

सन्धिखर्कबाट नयाँ दिल्लीसम्म एसी बस सेवा सञ्चालन भएपछि रोजगारी तथा अन्य कामका लागि भारत जाने यात्रुहरू खुसी भएका छन्। 

विज्ञापन
विज्ञापन

दिल्ली जाँदा कृष्ण नगर गएर अन्य गाडी खोज्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुनाका साथै नगद तथा सामग्री जोगाउन नसकिने समस्याबाट मुक्त भएको र सुविधासम्पन्न एसी बसमा यात्रा गर्न पाउँदा आफूहरू खुसी भएको यात्रुहरूको भनाइ छ। 

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त बससेवा शुभारम्भ गर्दै सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले यसबाट जिल्लादेखि दिल्लीसम्म पुग्ने यात्रुहरूका लागि सहज भएको बताए।